733 221 746
general terms and conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel Fitclub Cross Body MT s.r.o,
Jednatel Bc Markéta Turečková
Provozní: Bc Markéta Turečková
SÍDLO: Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha
IČO: 05427754
DIČ: CZ05427754
PROVOZOVNA: Pionýrů 839, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
E-mail: [email protected]
Telefon: 733 221 746
dále jen FitclubMT
vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup služeb a zboží nabízených FitclubMT a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti FitclubMT a jeho zákazníků
2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.fitclubmt.cz/) a současně na recepci FitclubMT.
3.Zákazník FitclubMT je osobně plně zodpovědný za své zdraví a bezpečnost. FitclubMT nenese za případnou újmu na zdraví či majetku odpovědnost.FitclubMT nenese žádnou odpovědnost za zranění, které si zákazník přivodí nesprávným používáním zařízení, strojů nebo pomůcek. Před zahájením tréninku se prosím nechte poučit kvalifikovanými pracovníky, abyste předešli případným chybám při tréninku a zraněním.
Rezervací v rezeračním systému zákazník projevuje svou souhlas s těmito podmínkami.

II. Prodej služeb a zboží v prostorech FitclubMT

1. Aktuální nabídka zboží a služeb FitclubMT, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorech FitclubMT na adrese: Pionýrů 839, Místek, 738 01 Frýdek-Místek a současně na internetové adrese FitclubMT.
2. FitclubMT může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.
3. Zákazník má možnost za služby a zboží platit prostřednictvím platební karty, kartou multisport nebo hotově na recepci FitclubMT, má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotěkupované služby.

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

1. Zákazník si zřizuje u FitclubMT zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře Sportcentru. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Depozit“), minimálně ve výši 150,- Kč.
2. Vklad na Depozit ve výši 150,-Kč se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na recepci FitclubMT nebo prostřednictvím platební brány. Vklad na Depozit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů.
Depozit lze využít k úhradě veškerých služeb a zboží nabízených FitclubMT, mimo služby osobního trenéra.
Dle výše dobitého kreditu viz. ceník poskytující slevové benefity na vybrané zboží a služby dle aktuálního ceníku FitclubMT. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depozitu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také ve FitclubMT.
FitclubMT zasílá automaticky na e-mail Zákazníka výpis o stavu Depozitu a dále s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti Depozitu.
3. Zakoupenou permanentku je Zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je Zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Platnost permanentky lze ve odůvodněných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail [email protected] s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být platnost permanentky prodloužena.
4. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese fitclubmt.cz/rezervace . Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat, a případně i hradit si jednotlivé služby nebo permanentku. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznickýúčet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci FitclubMT.

IV. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele

1. FitclubMT umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základěvystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví FitclubMT. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Takto uhrazené prostředky není možné vložit na Depozit Zákazníka.

V. Rezervace

1. Zákazník si může rezervovat aktivity FitclubMT (dále jen „Rezervace“), pokud má u FitclubMT zřízen zákaznický účet, na kterém je složen Depozit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity nebo tuto aktivitu přímo hradí.
2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci FitclubMT, přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka).
3. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace.
4. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.
5. Sportcentrum stanoví storno poplatky 50% z ceny služby 6 hodin před zahájením rezervované lekce.
6. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle FitclubMT, osobně na recepci FitclubMTči elektronicky přes klientský účet. Ve všech přípustných formách storno rezervace je případně storno poplatek účtován. V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na e-mail [email protected] o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmětem storno poplatku, a to v jiném čase. FitclubMT posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka.

VI. Prodej zboží a služeb přes internet

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím rezervačního systému FitclubMT jsou považovány za závazné. Podáním rezervace Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí.
2. Rezervace je závazným návrhem kupní smlouvy či smlouvy na dodání služby (dále jen „Smlouva“). Smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování“, které je zasíláno FitclubMT automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uloženo v databázi FitclubMT.
3. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.
4. Podmínkou platnosti elektronické rezervace je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s dodávkou konkrétní služby podle výběru Zákazníka. Místem dodání služby je adresa provozovny FitclubMT.
5. Před zasláním rezervace FitclubMT je Zákazníku umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do rezervace vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do rezervace.
6. Smlouvy jsou po svém uzavření FitclubMT archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze tomuto FitclubMT.
Platební podmínky
V internetovém rezervačním systému FitclubMT existují následující volby způsobu platby za kupované zboží nebo služby: Platební kartou, hotově na recepci FitclubMT
Odstoupení od smlouvy
1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je třeba, aby Zákazník o svém odstoupení od smlouvy FitclubMT informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu FitclubMT, nebo e-mailovou adresu: [email protected] nebo jiným vhodným způsobem (osobně ve FitclubMT).
2. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí mu FitclubMT bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku zaplacené kupní ceny za službu,bez DPH. Pro vrácení platby FitclubMT použije stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou Zákazník provedl prostřednictvím platební karty, se použije platební prostředek, kterýZákazník uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím Zákazníkovi nevzniknou další náklady.
Reklamace
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem FitclubMT a právním řádem platným v ČR.2. Reklamační řád FitclubMT je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.
Ostatní ustanovení
1. FitclubMT si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředkůkomunikace na dálku.
2. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží/služeb jsou platné k okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem FitclubMT.
3. Odesláním elektronické rezervace Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednanérezervace uvedenou v ceníku FitclubMT.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Při zpracování osobních údajů se FitclubMT řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici v sekci „Soukromí“ na adrese fitclubmt.cz/rezervace.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky FitclubMT jsou účinné od 1.12.2020 a jsou k dispozici na recepciFitclubMT a na internetových stránkách FitclubMT
Bc. Markéta Turečková, provozní

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Provozovatel Fitclub Cross Body MT s.r.o,
Jednatel Bc Markéta Turečková
Provozní: Bc Markéta Turečková
SÍDLO: Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha
IČO: 05427754
DIČ: CZ05427754
PROVOZOVNA: Pionýrů 839, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
E-mail: [email protected]
Telefon: 733 221 746
dále jen FitclubMT nebo „prodávající“),
vydává s účinností od 1.12.200 tento reklamační řád pro účely prodeje služeb (dále jen „Reklamační řád“):

I. Všeobecná Ustanovení

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek FitclubMT. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity sportovního centra (dále jen „zboží“ či „výrobek“).
2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.
3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

II. Reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“).
2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník jižzakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základězákazníkem uplatněné řádné reklamace.
3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.
4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.
5. Místem uplatnění reklamace je FitclubMT, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně ve FitclubuMT nebo poštou či emailem.
6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.
7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.
8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.
9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.
10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.
Bc. Markéta Turečková